PUL - Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen


Inledning

Wendell Fastighetsförmedling AB (Wendell) behandlar de personuppgifter som lämnas till någon fastighetsmäklare eller annan person ansluten till Wendells koncept i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men är även aktuell vid manuella register som är sökbara på flera sätt. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en nu levande person såsom t.ex. namn, adress, personnummer. I detta dokument redogör Wendell Fastighetsförmedling AB för hur bolaget behandlar de personuppgifter som registrerats.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Wendell Fastighetsförmedling AB (orgnr. 556801-8815) med besöksadress och postadress Idungatan 1A, 113 45 STOCKHOLM, Tel: 08-673 71 00, E-Post: info@wendell.se, Web: www.wendell.se.

Generellt om samtycke

Wendell registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, eller vid användande av eller anmälning till Wendells tjänster, tar del av säljerbjudande eller en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med Wendell. I normalfallet ska samtycke om att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy inhämtas i förväg från den som ska registreras. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det av stor vikt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående meddelar detta till Wendell så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker med detta i åtanke. Har personen i fråga skyddat identitet är det extra viktigt att detta meddelas Wendell. Registrering och behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att Wendell ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan.

Komplettering av uppgifter

För att Wendell ska kunna möta det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan Wendell behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Exempel på vad uppgifterna kan komma att kompletteras med är uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, tjänster eller varor, men också för att hålla en personlig kommunikation som är anpassade efter varje persons intressen. Personuppgifterna används också för att Wendell ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Wendell ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade. Personuppgifterna användas inom Wendell för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Wendell kommer, efter inhämtat samtycke, att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

Information

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade av Wendell. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan.

Rättelse av uppgifter

Den registrerade har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan också begära att de registrerade personuppgifterna inte används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen under rubriken Personuppgiftsansvarig ovan.

Gallring av personuppgifter

Wendell gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av Wendell under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Wendell vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna raderas även efter begäran av den registrerade.